Regulamin


Przystępujesz do elektronicznej rejestracji kandydatów na Program Stypendialny Domu Fundacji Jana Pawła II

Kontynuując oświadczam, że:
1) zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi programu stypendialnego dla interesującego mnie naboru, dostępnymi na stronie: http://dfjp2.pl/program-stypendialny/rekrutacja/;
2) jestem świadoma/my, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną i wszelkie konsekwencje, ze skreśleniem z listy osób przyjętych włącznie, za podanie nieprawidłowych danych potrzebnych w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
Administratorem danych przetwarzanych w związku z rekrutacją na program stypendialny jest Dom Fundacji Jana Pawła II (adres: ul. Boczna Lubomelskiej 2, 20 – 070 Lublin, adres e-mail: dom.fundacji.jp2@gmail.com, numer telefonu: (+48 81 532 20 59), reprezentowany przez Dyrektora.
Dom Fundacji Jana Pawła II w procesie pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych opiera się na dokumencie „Polityka Ochrony Danych Osobowych”.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na program stypendialny.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji programu stypendialnego, rozliczenia programu, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.
Podstawą prawną w celu wskazanym powyżej jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz prawnie uzasadniony interes administratora - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów, o których mowa powyżej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi realizację Programu stypendialnego. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy ubiega się o przyjęcie na program stypendialny.